مغزی های تمام شمش


مغزی طرح 1/2 تمام شمش


مغزی طرح 3/8 تمام شمش


مغزی طرح 1/2 تمام شمش سرامیکی نیم دور


مغزی طرح 3/8 تمام شمش سرامیکی نیم دوربر چسب ها :