شیر های شلنگی (حیاتی)شیر شلنگی کروم 1/2

351499501

شیر شلنگی زرد 1/2

351499500

شیر شلنگی کروم 3/4

351499503

شیر شلنگی مغزی خور کاستا

351499201

شیر شلنگی مغزی خور دیانا

351498251

شیر شلنگی مغزی خور دنباله بلند دیانا

351499200

شیر شلنگی مغزی خور دنباله بلند کاستا

351498250

شیر شلنگی تکضرب گازی 1/2

351499504

بر چسب ها :