Set Mechanical Tenso Model


Mechanical Sink Mixer Tenso

351487450

Mechanical Bath Mixer Tenso

351487452

Mechanical Toilet Mixer Tenso

351487453

Mechanical Basing Mixer Tenso

351487451

Mechanical Basing Long Mixer Tenso

351487457

Mechanical Sink Mixer Doual Fix Tenso

351487459

Key Word :